Nieuws

Brief gericht aan Min. Vandeurzen dd. 15.04.2013 aangaande de pediatrie permanentie in Vlaanderen-Dagziekenhuis

Vlaams Artsensyndicaat
Afdeling Oost- & West-Vlaanderen
Burg. Nolfstraat 7 – 8500 Kortrijk – Tel. 056/21.05.08 – Fax. 056/21.52.19
E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2850 2031 1930

Aan de heer Minister Vandeurzen
Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel

Copy Adjunct kabinetschef
Dirk Dewolf

Copy aan de heer Chris Vander Auwera
Administrateur-generaal

Ronse,
2013-04-15

Verstuurd per mail en post


Betreft: brief ZG/RGZ/Chir.dagh. van 14.01.2013 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Residentiële zorg en Gespecialiseerde zorg.

Geachte Heer Minister,
Geachte Heer Adjunct-kabinetschef,
Geachte Heer Administrateur-generaal

Via verschillende kanalen zijn wij op de hoogte gebracht van voormeld schrijven van het Agentschap houdende een standpunt met betrekking tot de werkelijke aanwezigheid van een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde op de vestigingplaats van de functie ”chirurgische daghospitalisatie” tijdens de opname van kinderen.

Wij zijn verrast door de inhoud van dit schrijven en dit om verschillende redenen:

Overleg met de sector.

U verwijst in bovenvermelde brief naar het overleg met de sector.

Wij tasten in het duister aangaande de inhoud van de term “overleg met de sector”.

Wij lezen op uw website dat het normenkader van de C-dienst en het chirurgisch dagziekenhuis werd uitgewerkt met het Collegium Chirurgicum, de Belgische Vereniging voor Anesthesie en Reanimatie, het Verbond van de Belgische Beroepsvereniging der Geneesheren-specialisten, de Vlaamse Vereniging van Operatieverpleegkundigen, de Groepering hoofdverpleegkundigen operatiekwartier West-Vlaanderen en de Vlaamse Verpleegunie.

Wij moeten bijgevolg vaststellen dat men “vergeten” is om de rechtstreeks betrokken bij dit dossier, zijnde de pediaters, te horen. Of in elk geval zijn wij niet op de hoogte wie er dan wel betrokken zou zijn bij de uitwerking van de normering.

Kennisname van het schrijven.

Minstens dienden de diensthoofden pediatrie binnen een ziekenhuis toch via uw Agentschap op de hoogte gebracht te worden van de inhoud van dit schrijven.
Het miskennen van deze werkwijze heeft als gevolg dat wij én niet op de hoogte zijn van dit schrijven en dat wij ons bijkomend niet betrokken voelen bij dit dossier.

Verplichte aanwezigheid van de pediater in het chirurgisch dagziekenhuis, ongeacht of er op de vestigingsplaats een zorgprogramma erkend is of niet.

De pediatrie is een sector die lang ondergewaardeerd bleef en stiefmoederlijk werd behandeld. Wij hebben hard gewerkt om de pediatrie zijn plaats te geven die het werkelijk verdient, namelijk als één van de speerpunten binnen de gezondheidszorg. Onze nomenclatuur wordt geleidelijk aan geherwaardeerd en met de opmaak van ons nieuw ontwerpzorgprogramma werken wij met veel inzet en ijver voort aan ons kwaliteitsbeleid.

Dit neemt niet weg dat wij moeten vaststellen dat het beroep van ziekenhuiskinderarts nog altijd af te rekenen heeft met negatieve connotaties.
Pediaters kiezen veeleer voor een privé-praktijk i.p.v. een ziekenhuispraktijk om reden van permanentieverplichtingen (deelname spoedgevallen, permanentie binnen de dienst, beschikbaarheid, …), administratieve belastingen en honorering die binnen het ziekenhuis strenger geregeld zijn.
Ook het tekort aan ziekenhuispediaters maakt dat het werk en de wachten verdeeld worden over een beperkte groep van artsen wat nadelig is voor het gezinsleven, verhoogde werkdruk en vrouwelijke pediaters afschrikt.
Het tekort aan pediaters heeft ook aanleiding gegeven tot het uitstel van de toepassing van de federale norm aangaande de vereist van 4 pediaters die moeten aanwezig zijn binnen het zorgprogramma zoals vastgelegd in artikel 25 van het van het koninklijk besluit van 13 juli 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend en dit reeds voor de tweede maal.( tot 1 januari 2014).
Het lijkt ons daarom contradictorisch om de federale norm aangaande de aanwezigheid van de arts in het dagziekenhuis opnieuw strenger te gaan toepassen.
Wij stellen daarom voor om terug te grijpen naar de inhoud van het schrijven van de brief van 12 mei 2011 waarbij u zich soepel opstelt aangaande de interpretatie van de toepasselijke normen en waarbij u de vrijheid laat aan de artsen om zelf een regeling uit te werken aangaande de aanwezigheid en dit onder voorwaarde dat de specialist in de kindergeneeskunde binnen een zo kort mogelijk tijd aanwezig is in de functie chirurgisch dagziekenhuis ongeacht of er al dan niet een zorgprogramma voor kinderen aanwezig is.
Wij begrijpen uw bekommernis aangaande de fysieke aanwezigheid van de pediater chirurgisch dagziekenhuis maar wij kunnen momenteel niet voldoen aan deze eis gezien bovenstaande argumenten. Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijk misverstand had voorkomen kunnen worden indien u ons rechtstreeks had betrokken bij dit dossier.

Mogen wij u ook bijkomend vragen dat u bij de uitwerking van het nieuw eisenkader moeder en kind de doelgroep van dit kader niet “vergeet”, zijnde de pediaters, en ons op de hoogte houdt van de evolutie van deze gesprekken.
Wij stellen voor dat Dr. Louis, voorzitter van het VAS, afdeling Oost- en West-Vlaanderen, en secretaris generaal van de BVAS, dit dossier toelicht op het overleg van de Artsensyndicaten van 18 april 2013 en weten u dank ons in te lichten aangaande het vervolg van dit dossier.


Met vriendelijke groeten

Dr. Y. Louis
Voorzitter VAS, afdeling Oost- en West-Vlaanderen en secretaris- generaal BVAS, diensthoofd pediatrie, A.Z. Glorieux te Ronse

Dr. H. Capiau
Diensthoofd pediatrie A.Z. Sint-Lucas ziekenhuis, Gent

Dr.Ph. Jeannin
Diensthoofd pediatrie A.Z. Jan Palfijn ziekenhuis, Gent

Dr. L. Oosterlynck
Diensthoofd pediatrie A.Z. Groeninge, Kortrijk


Terug naar nieuwsoverzicht

Talen

Nederlands
Français

Sponsors