Nieuws

Brief gericht aan Min. Vandeurzen dd. 07 mei 2013 mbt de aanwezigheid van een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde op de vestigingsplaats van de functie "chirurgische daghospitalisatie" tijdens de opname van kinderen

Aan de Heer Minister Vandeurzen

Aan de heer Chris Vander Auwera
Administrateur-generaal

Copy Adjunct-kabinetschef
Dirk Dewolf

Elipsgebouw
Koning Albert II-laan,35
1030 Brussel

Brussel,
2013-05-07

Betreft: Standpunt van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid m.b.t. de aanwezigheid van een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde op de vestigingsplaats van de functie “chirurgische daghospitalisatie” tijdens de opname van kinderen.


Geachte Heer Minister,
Geachte Heer Administrateur-generaal

Wij zijn op de hoogte gebracht van uw schrijven van 22 april 2013 als antwoord op het schrijven van het VAS, afdeling Oost- en West-Vlaanderen van 15 april 2013.

In dit schrijven verwijst U naar het overleg met de sector. Vanuit onze bekommernis om vanuit onze sector een uniform standpunt te vertolken zijn wij zo vrij u onderstaand schrijven over te maken.

In voormeld antwoord verwijst u naar het eisenkader voor de chirurgische patiënt.(eisenkader C-dienst en het chirurgisch dagziekenhuis).

In bijlage maken wij u het advies over inzake het zorgprogramma voor kinderen van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen d.d. 14 juni 2012, afdeling programmatie en erkenning, dat als officieel erkend orgaan binnen de ziekenhuiswet van 10 juli 2008 de Minister adviseert bij het nemen van maatregelen binnen de ziekenhuissector.

Dit advies werd ondertussen aan Minister Onkelinx overgemaakt. Wij hebben vernomen dat dit advies nog zal gewijzigd/aangevuld worden.
In deze geactualiseerde versie zal ongetwijfeld ook een luik voorkomen over het Pediatrisch Chirurgisch dagziekenhuis.

Wij denken derhalve, teneinde rampzalige tegenstrijdigheden te vermijden tussen het federaal- en het gemeenschapsniveau, dat het wenselijk is in de redactie van uw eisenkader, rekening te houden met voormeld aangepast zorgprogramma.
Mogen wij u bijgevolg adviseren om uw omzendbrief van 14 januari 2013 in te trekken teneinde de omzendbrief van 12 mei 2011 zijn uitwerking te laten behouden.

Vanuit uw bekommernis om de sector te betrekken bij de uitwerking van maatregelen binnen de ziekenhuizen en gezien er momenteel besprekingen aan de gang zijn inzake de uitwerking van het eisenkader moeder en kind bieden wij ons aan om als gesprekspartners op te treden gezien de pediaters in de eerste plaats betrokken zijn bij de uitwerking van dit eisenkader.

Met voorname hoogachting,


Vlaamse Vereniging van kinderartsen
Voorzitter Dr. H. Van Hauthem

Academie pediatrie
Voorzitter Prof. D. Matthys

Vereniging loco regionale kinderartsen
Voorzitter Dr. D. Barillari

VAS, afdeling Oost- en West-Vlaanderen
Voorzitter Dr. Y. Louis


Terug naar nieuwsoverzicht

Talen

Nederlands
Français

Sponsors