Wie zijn we?

De Belgische vereniging voor locoregionale ziekenhuiskinderartsen is ontstaan uit de nood de belangen van kinderartsen, werkzaam in regionale ziekenhuizen te behartigen.

De stichters waren drs. Robert Denis, Marc Alexander en Yves Louis. Onder impuls van de nieuwe voorzitter dr Armando Barillari speelde de vereniging een centrale rol in de beroepsverdediging van de Kindergeneeskunde. In die periode verkeerde het beroep in een diepe crisis zowel structureel als financieel.

Deze periode was gekenmerkt door massale ontevredenheid.

Onder impuls van het bestuur van de locoregionalen bundelden enkele ziekenhuiskinderartsen hun krachten en ideeën en gaven de start aan een brede mobilisatiebeweging.

Snel kreeg de beweging steun van alle kinderartsenverenigingen (gesteund door het artsensyndicaat BVAS) zowel van Noord als van Zuid, wetenschappelijke en professionele verenigingen, universitair en niet-universitair en kende een ontegensprekelijk succes met de grote nationale staking van 7 juni 2004. Na de staking werd een platform vertegenwoordigers gevormd die in het kader van de Academie voor Pediatrie met de toenmalige Minister van Volksgezondheid onderhandelingen opstartten.

Met als resultaat:

  • Een reeks belangrijke financiële revalorisaties
  • het zorgprogramma pediatrie
  • opdracht van de studie Demotte om noden en structuren van ziekenhuispediatrie in België in kaart te brengen

De bestuursleden zijn tevens actief in één of meerdere pediatriestructuren zoals de Academie en het College.

Doel van de vereniging

1) Een link vormen tussen ziekenhuiskinderartsen ten einde ze zo snel mogelijk (in prime time) te informeren over:

  • wijzigingen in de nomenclatuur
  • eventuele aanpassingen in bestuursnormen voor de diensten
  • initiatieven van ziekenhuisdirecties en of overheid met betrekking tot ons beroep

2) Een reflectiegroep vormen met snelle actie in de beroepsverdediging.

We zijn de enige kinderartsenvereniging vertegenwoordigd in alle beslissingsorganen die de pediatrie aanbelangen: RIZIV( Technisch Geneeskundige Raad, Nationale Commissie Geneesheren Ziekenfondsen), Belgische Vereniging van Artsensyndicaten-BVAS/VAS, Academie Pediatrie, VBS, Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde…)

Dit laat onze vereniging toe zeer snel te reageren op de medico-politieke actualiteit, zoals telkens is gebleken bij de organisatie van de twee stakingen en de opéénvolgende revalorisaties van ons beroep.

We willen de kinderartsen de kans geven ons op de hoogte brengen van hun specifieke problemen in de pediatrische diensten en hun praktijk.

Tweejaarlijks zullen de meest relevante en actuele thema’s tijdens een algemene vergadering dieper geanalyseerd en besproken worden.

Op die manier denken wij een instrument te kunnen aanbieden om alle belangrijke thema’s in kaart te brengen en er verder voor zorgen dat de recent verkregen duurbevochte revalorisaties veilig gesteld worden ondanks de onvermijdelijke besparingswoede van de overheid.

Talen

Nederlands
Français

Sponsors